βιβλιογράφος
Αρχική Σελίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2015

γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας (1997 - 2017)

βιβλιογράφος

Προλογος

Η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία (ΕΛΠΕ), επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό, σωματείο, ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου 1997. Το καταστατικό της δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την 16-12-1997 με αριθμό 3866 και η Εταιρεία έλαβε Αριθμό Μητρώου 25653. Στις 28 Μαρτίου 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας, έχοντας την απαιτούμενη κατά το άρθρο 25 εδ. 1 του παραπάνω καταστατικού απαρτία, αποφάσισε, με πρόταση του ΔΣ, την μερική τροποποίησή ορισμένων άρθρων του καταστατικού (άρθρα 3 - εδ. ς΄, ζ΄, θ΄, 6, 8, 9, 10, 11, 13, και άρθρα 15-17 τα οποία άλλαξαν αρίθμηση [16-18]) και την προσθήκη ενός άρθρου (15). Το νέο καταστατικό δημοσιεύθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης την 14-10-2015 με αριθμό 56.

Κατόπιν των τροποποιήσεων το Καταστατικό της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄: Σύσταση, σκοπός, σφραγίδα, διάρκεια

Άρθρο 1
Ιδρύεται Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έδρα τη Θεσσαλονίκη (διεύθυνση: Γραφείο 208.3, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη).

Άρθρο 2
Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη των χειρογράφων και η προβολή της σημασίας τους ως πολιτιστικών αγαθών· ειδικότερα, η ανεύρεση και συλλογή χειρογράφων, η διάσωση, φωτογράφηση, συντήρηση, καταλογογράφηση και η αρχειοθέτησή τους, καθώς και η γενικότερη προώθηση των παλαιογραφικών και κωδικολογικών ερευνών.

Άρθρο 3
Την πραγματοποίηση του σκοπού της επιδιώκει η Εταιρεία με: α΄. τη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων της Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας (θεωρία της Παλαιογραφίας – μεθοδολογία – καταλογογράφηση – βιβλιογραφία – οργάνωση σεμιναρίων κ.τ.τ.), β΄. τη δημιουργία βιβλιοθήκης-αρχείου, γ΄. την οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων, δ΄. την οργάνωση εκθέσεων χειρογράφων και φωτογραφικού υλικού, ε΄. την οργάνωση εκπαιδευτικών-ερευνητικών εκδρομών, ς΄. την έκδοση περιοδικού και συγγραμμάτων σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, ζ΄. την πρόταση προγραμμάτων ή τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και σε συνεργασία με Έλληνες και ξένους επιστήμονες, η΄. την ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και τη συνεργασία με παρεμφερείς επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, θ΄. τη δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση και τροφοδοσία ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Άρθρο 4 Η Εταιρεία έχει σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά την ονομασία της, την έδρα και το έτος ίδρυσής της, και στο κέντρο φέρει το λογότυπό της.

Άρθρο 5
Η χρονική διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑIΟ Β΄: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Άρθρο 6
Ως τακτικά μέλη της Εταιρείας εγγράφονται, ύστερα από αίτησή τους και υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος, όσοι Έλληνες πολίτες ή και Έλληνες το γένος έχουν ασχοληθεί επιστημονικά με θέματα Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας, ή είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους το έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον τους για την Παλαιογραφία-Κωδικολογία, είναι δε πρόθυμοι να συντελέσουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Η εγγραφή μέλους στην Εταιρεία αποφασίζεται, ύστερα από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και κρίνει την καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους. Στα ιδρυτικά μέλη ανήκουν κατ’ εξαίρεση τα άτομα που είχαν την πρωτοβουλία ιδρύσεως της Εταιρείας. Επίτιμα μέλη, των οποίων ο αριθμός δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/10 (ένα δέκατο) των τακτικών μελών, εκλέγονται από το ΔΣ Έλληνες και ξένοι, εξέχοντες στην επιστήμη της Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας, οι οποίοι μπορούν να συντελέσουν υλικά ή ηθικά στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.

Άρθρο 7
Κάθε μέλος δικαιούται ελεύθερα, με έγγραφη δήλωσή του προς το ΔΣ, να αποχωρήσει από την Εταιρεία, εφόσον κατά την κρίση του ΔΣ δεν εκκρεμούν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία.

Άρθρο 8
Η ετήσια εισφορά των μελών της Εταιρείας καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Μέλος που δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Καταστατικού ή συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς της Εταιρείας είναι δυνατό να διαγραφεί, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με πρόταση του ΔΣ. Μέλος που δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Εταιρεία για περισσότερα από τρία χρόνια μπορεί να διαγραφεί από το ΔΣ με αιτιολογημένη απόφαση και μετά από γραπτή προειδοποίηση, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, στην οποία ο/η διαγραφείς/-είσα μπορεί να προσφύγει για να ανακτήσει την ιδιότητα του μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας

Άρθρο 9
Το ΔΣ οργανώνει τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και να αναθέτει την εκτέλεση επιστημονικών εργασιών σε επιστήμονες, Έλληνες και ξένους, ορίζοντας συγχρόνως και το ποσό της αποζημίωσης που οφείλει να καταβάλει. Το ΔΣ ορίζει με απόφασή του τα μέλη που θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 10
Την Εταιρεία διοικεί συμβούλιο επταμελές που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μελών της κάθε τρία χρόνια και αποτελείται από έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γραμματέα, έναν Ταμία, έναν Έφορο βιβλιοθήκης-αρχείου και δύο Συμβούλους. Όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μπορούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διετή τουλάχιστον ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εφόσον έχουν εκπληρώ τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αυτό δεν ισχύει για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Το ΔΣ συγκαλείται τακτικώς τρεις φορές το χρόνο και εκτάκτως, όταν γι’ αυτό συμφωνούν τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Απαρτία ΔΣ υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη. Η σύγκληση του ΔΣ μπορεί να γίνεται και εκτός της έδρας της Εταιρείας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (51%). Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου προσμετράται διπλή. Επί προσωπικού θέματος η ψηφοφορία οφείλει να είναι μυστική. Σε περίπτωση αναβολής της ορισμένης τακτικής συνεδρίασης ορίζεται από τους παρόντες νέα ημερομηνία σύγκλησης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα των αμέσως επόμενων οχτώ ημερών. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση δεύτερης αναβολής. Αν δεν καταστεί δυνατή η λειτουργία του ΔΣ και την τρίτη φορά, αυτό συγκαλείται με τη συμφωνία τεσσάρων μελών, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις ομοφώνως, διαφορετικά, επέρχεται διάλυση του ΔΣ και διενεργούνται εκλογές. Οι συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να γίνουν, εν όλω ή εν μέρει, με τηλεδιάσκεψη, σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας παρουσίας ενός ή περισσοτέρων μελών.

Άρθρο 11
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του δικαστηρίου και κάθε αρχής, καθώς και ενώπιον παντός τρίτου, συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ, συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις, υπογράφει όλα τα έγγραφα, τις συναπτόμενες συμβάσεις, τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται από τον Ταμία και τις εντολές προς ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί σε τράπεζα και γενικά, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησής του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησης και αυτού, ορίζεται προσωρινός πρόεδρος με ψηφοφορία των υπολοίπων μελών του ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση μειώσεως του προβλεπόμενου από το Καταστατικό αριθμού μελών του ΔΣ, καλούνται οι επιλαχόντες και συγκροτείται εκ νέου το ΔΣ σε σώμα.

Άρθρο 12
Ο Γραμματέας καταρτίζει, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ, επιμελείται τη σύνταξη των πρακτικών του ΔΣ, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, έχει τη σφραγίδα και το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, συντάσσει και υποβάλλει κατά τη λήξη του έτους έκθεση των πεπραγμένων, την οποία αναγιγνώσκει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του νέου έτους. Τον Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησής του, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το ΔΣ.

Άρθρο 13
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις, εκτελεί κάθε πληρωμή με βάση τα εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται και εποπτεύει υπεύθυνα την τήρηση των βιβλίων της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας. Ο Ταμίας δεν δικαιούται να κρατεί για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας ποσό που υπερβαίνει πεντακόσια (500) Ευρώ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΔΣ. Το επιπλέον ποσό υποχρεούται να το καταθέτει στο όνομα της Εταιρείας σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Οι αναλήψεις χρηματικών ποσών, χρεoγράφων και αξιών ενεργούνται από τον Ταμία με επιταγές ή εντολές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Ταμίας, στο τέλος κάθε έτους, καταθέτει στο ΔΣ τον απολογισμό και τον ισολογισμό, οι οποίοι καταχωρίζονται μετά την έγκρισή τους από το ΔΣ στο βιβλίο Πρακτικών. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραίτησής του, αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το ΔΣ. Στη διάθεση του Ταμία, με απόφαση του ΔΣ, είναι δυνατόν, αν κριθεί απαραίτητο, να υπάρχει λογιστής με αμοιβή για την εκτέλεση των λογιστικών και γενικά των διαχειριστικών λογαριασμών.

Άρθρο 14
Ο Έφορος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης-αρχείου της Εταιρείας και εισηγείται στο ΔΣ κάθε θέμα το οποίο κρίνει σκόπιμο για την άρτια οργάνωσή της.

Άρθρο 15
Το ΔΣ ορίζει το ή τα πρόσωπα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της ΕΛΠΕ, καθώς και το περιεχόμενό της, για το οποίο αυτά φέρουν την αντίστοιχη αστική και ποινική ευθύνη.

Άρθρο 16
Μέλη της διοίκησης της Εταιρείας που μεταβαίνουν εκτός έδρας για υποθέσεις της δικαιούνται ημερήσια αποζημίωση, την οποία καθορίζει εκ των προτέρων το ΔΣ, και κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής, ποσά που καθορίζονται επίσης με απόφαση του ΔΣ. Το ίδιο ισχύει κάθε φορά που μέλη της Εταιρείας, τα οποία ορίζει το ΔΣ, αναλαμβάνουν υποθέσεις σχετικές με το έργο της ή εκπροσωπούν την Εταιρεία σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 17
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση και θέμα της Εταιρείας που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους καλούνται τα μέλη της Εταιρείας με ατομική πρόσκληση στην τακτική ΓΣ. Η σύγκληση της ΓΣ μπορεί να γίνει και εκτός της έδρας της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις, στις οποίες ορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αποστέλλονται 15 (δεκαπέντε) ημέρες πριν από την ημέρα της ΓΣ. Στη ΓΣ εκλέγεται πρόεδρος που δεν είναι μέλος του ΔΣ και ο οποίος συντονίζει τις εργασίες της. Εκλέγεται επίσης τριμελής εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών του νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας δίνει λόγο των πεπραγμένων του έτους που έχει λήξει, ο Ταμίας εκθέτει τον οικονομικό ισολογισμό της Εταιρείας, ο οποίος τίθεται προς έγκριση της ΓΣ, και η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του προηγούμενου έτους. Η ΓΣ θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά συν ένα των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, το ΔΣ ορίζει εκ των προτέρων στην πρόσκληση την ημερομηνία της νέας ΓΣ, η οποία πραγματοποιείται με όσα μέλη παρίστανται. Τα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ψηφίσει και για λογαριασμό μόνον ενός άλλου μέλους μετά από γραπτή εξουσιοδότηση. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της ΓΣ μετά γνώμης, άνευ ψήφου. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (51%). Στην ετήσια ΓΣ γίνεται η λογοδοσία του διοικητικού οργάνου, η ψήφιση του επόμενου ετήσιου προϋπολογισμού, η συζήτηση και η έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κάθε τρία χρόνια η ΓΣ, ύστερα από λογοδοσία του ΔΣ, εκλέγει νέο ΔΣ με μυστική ψηφοφορία. Για όλα τα θέματα, εκτός του ορισμού του νέου ΔΣ, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός.

Άρθρο 18
Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ΔΣ ανατίθεται σε Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη ΓΣ με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια, και απαιτείται να μην εκκρεμούν οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρείας και υποβάλλει έκθεση στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται, με αίτησή της προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, να ζητήσει σύγκληση της ΓΣ για επείγον ζήτημα που αφορά την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

Άρθρο 19
Η ΓΣ μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως με απόφαση του ΔΣ, όταν το ίδιο ή η Εξελεγκτική Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 (ενός τρίτου) των μελών της Εταιρείας. Στην απόφαση του Προέδρου ή την αίτηση των μελών πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της σύγκλησης της συνέλευσης, καθώς και τα θέματα που επείγουν να συζητηθούν και καθιστούν αναγκαία τη σύγκλησή της.

Άρθρο 20
Το πρώτο ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν από την πρώτη ΓΣ. Την πρώτη αυτή ΓΣ θα συγκαλέσει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού το προσωρινό ΔΣ, το οποίο θα προκύψει από συνέλευση των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας. Το προσωρινό ΔΣ αναλαμβάνει γενικά τη συγκρότηση και τη νόμιμη αναγνώριση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑIO E΄: Εταιρική χρήση, κεφάλαιο, έσοδα

Άρθρο 21
Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 100.000 δρχ. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης ορίζεται ετήσια. Αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να είναι υπερδωδεκάμηνη και θα αρχίσει από τη σύσταση της Εταιρείας, με τη δημοσίευσή της στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 22
Πόροι της Εταιρείας είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κληροδοτήματα που προσφέρονται σε αυτήν ή κρατικές και άλλες επιχορηγήσεις, για την αποδοχή των οποίων αποφασίζει το ΔΣ και η οποία, στην περίπτωση των κληρονομιών, γίνεται πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Επιπλέον, πόροι της Εταιρείας είναι το προϊόν της πωλήσεως των δημοσιευμάτων της, οι πρόσοδοι από διάφορα περιουσιακά στοιχεία και κάθε άλλη έκτακτη πρόσοδος που επιτυγχάνεται από το ΔΣ.

Άρθρο 23
Καθαρά έσοδα της Εταιρείας είναι τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση από ακαθάριστες προσόδους και πόρους κάθε δαπάνης, οφειλής ή ζημίας, κάθε εταιρικού βάρους, καθώς και κάθε ποσού νόμιμης απόσβεσης. Τα καθαρά έσοδα της Εταιρείας και οι πόροι της δεν διανέμονται μεταξύ των μελών σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας, αλλά αποτελούν το αποθεματικό της και διατίθενται από τον Πρόεδρο-εκπρόσωπό της, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ, αποκλειστικά για την προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών και στόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 24
Όλα τα μέχρι σήμερα γενόμενα έξοδα για τις προπαρασκευαστικές εργασίες της ίδρυσης της Εταιρείας, με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων ιδρυτικών μελών, αναγνωρίζονται ως δαπάνες της Εταιρείας και πρέπει να καταχωρηθούν στα επίσημα βιβλία της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ευθύνη των μελών

Άρθρο 25
Η ευθύνη των μελών της Εταιρείας έναντι τρίτων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μελών ή μεταξύ κάποιου μέλους και της Εταιρείας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Τροποποίηση καταστατικού, λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 26
Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Εταιρείας συγκαλείται ΓΣ από το ΔΣ ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η παρουσία των 2/3 (δύο τρίτων) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών της Εταιρείας και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των 3/4 (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η ΓΣ εκλέγει τετραμελή επιτροπή για την εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρείας, η οποία διατίθεται κατά την κρίση της πλειοψηφίας της ΓΣ σε αντίστοιχους φορείς.

Άρθρο 27
Η Εταιρεία διαλύεται: α’. με απόφαση της ΓΣ, η οποία βρίσκεται σε σύνθεση όμοια με αυτήν που απαιτείται για την τροποποίηση του Καταστατικού, β’. όταν η Εταιρεία αριθμεί λιγότερα από δέκα (10) μέλη, οπότε η διάλυση επέρχεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση θανάτου ή κήρυξης σε δικαστική απαγόρευση ή σε αφάνεια μέλους, η Εταιρεία δεν διαλύεται, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη της.


επισκεφθείτε μας στο Facebook (Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία)
Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Κ. Δολμάς, 2310 232694